Zpracování osobních údajů během registrace

1. Pořadatel akce jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky účasti na akci následující osobní údaje:

V případě společnosti:

V případě soukromé osoby:

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů - zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2. Pořadatel akce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci akce, a to mohou v závislosti od konkrétní akce být:

3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou Pořadatelem akce zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Pořadatelem akce zpracovávána po dobu 3 let od realizace akce.

4. Účastník má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

Doplňující informace

  1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu termínu či zrušení akce z vážných organizačních a provozních důvodů.
  2. Registrací a účastí na akci uděluje Účastník souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace konference. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si Účastník nepřeje být na akci audio/vizuálně zachycen, je potřebné, aby jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebude na záznamu zachycen.
  3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.

V Ostravě dne 10. 4. 2018.